Rss Feed

Hiện có 31 cán bộ, giáo viên thuộc 7 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Lê Hồng Tươi
Họ tên Lê Hồng Tươi
Ngày sinh 05/02/1970
Giới tính Nữ
Địa chỉ 8 Xáng - Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Hiệu trưởng lehongtuoi663@anminh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Mưa
Họ tên Nguyễn Hoàng Mưa
Ngày sinh 07/04/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ 9 Xáng - Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Phó Hiệu trưởng hoangmua.thdonghoa2@gmail.com
Trần Thị Tuyết Nhung
Họ tên Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh 06/10/1990
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hưng - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên tranthituyetnhung029@gmail.com
Nguyễn Kim Chi
Họ tên Nguyễn Kim Chi
Ngày sinh 05/07/1991
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thuận Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên chink410@anminh.edu.vn
Cao Thị Tư
Họ tên Cao Thị Tư
Ngày sinh 24/01/1970
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên caothitu.donghoa2@gmail.com
Nguyễn Văn Son
Họ tên Nguyễn Văn Son
Ngày sinh 06/10/1968
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên son.thdonghoa2@gmail.com
Bùi Văn Nhơn
Họ tên Bùi Văn Nhơn
Ngày sinh 27/11/1974
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên nhonthdonghoa2@gmail.com
Lê Văn Út
Họ tên Lê Văn Út
Ngày sinh 30/04/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên thdonghoa2levanut@gmail.com
Đào Văn Tâm
Họ tên Đào Văn Tâm
Ngày sinh 12/10/1977
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên thdonghoa2daovantam@gmail.com
Hồ Thanh Kiệt
Họ tên Hồ Thanh Kiệt
Ngày sinh 30/12/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên thdonghoa2hothanhkiet1975@gmail.com
Nguyễn Phước Giỏi
Họ tên Nguyễn Phước Giỏi
Ngày sinh 24/01/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên thdonghoa2nguyenphuocgioi@gmail.com
Nguyễn Thị Huệ
Họ tên Nguyễn Thị Huệ
Ngày sinh 03/04/1974
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên nguyenthihuethdonghoa2@gmail.com
Lê Thị Ngọc Lam
Họ tên Lê Thị Ngọc Lam
Ngày sinh 12/12/1981
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên lengoclam1212@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Họ tên Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Ngày sinh 17/02/1992
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thuận Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên tuyettrinh172@gmail.com
Bùi Thị Cúc
Họ tên Bùi Thị Cúc
Ngày sinh 08/10/1966
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên thdonghoa2buithicuc@gmail.com
Nguyễn Văn Thanh
Họ tên Nguyễn Văn Thanh
Ngày sinh 26/08/1977
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên thdonghoa2nguyenvanthanh@gmail.com
Nguyễn Trung Trung
Họ tên Nguyễn Trung Trung
Ngày sinh 07/06/1968
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên trungnt@anminh.edu.vn
Nguyễn Thuỳ Trang
Họ tên Nguyễn Thuỳ Trang
Ngày sinh 26/11/1993
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thị trần Thứ Ba - An Biên - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên nguyenthuytrangkg1@gmail.com
Nguyễn Thanh Hoài
Họ tên Nguyễn Thanh Hoài
Ngày sinh 10/02/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên
Nguyễn Hùng Lĩnh
Họ tên Nguyễn Hùng Lĩnh
Ngày sinh 01/01/1992
Giới tính Nam
Địa chỉ Thuận Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên hunglinh92@gmail.com
Trần Văn Lành
Họ tên Trần Văn Lành
Ngày sinh 16/02/1977
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên thdonghoa2tranvanlanh@gmail.com
Quách Hồng Diễm Thúy
Họ tên Quách Hồng Diễm Thúy
Ngày sinh 04/03/1983
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên quachhongdiemthuy@gmail.com
Lê Hải Hồ
Họ tên Lê Hải Hồ
Ngày sinh 20/08/1985
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên lehaiho2@gmail.com
Trần Hồng Tươi
Họ tên Trần Hồng Tươi
Ngày sinh 26/12/1990
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên tranhongtuoi2612@gmail.com
Trịnh Ngọc Tuyết
Họ tên Trịnh Ngọc Tuyết
Ngày sinh 10/12/1967
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên thdonghoa2trinhngoctuyet@gmail.com
Trần Hoàng Minh
Họ tên Trần Hoàng Minh
Ngày sinh 19/01/1989
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hưng - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên hoangminh655@gmail.com
Nguyễn Thị Mận
Họ tên Nguyễn Thị Mận
Ngày sinh 13/08/1970
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên ntmandh2@gmail.com
Phạm Văn Thủy
Họ tên Phạm Văn Thủy
Ngày sinh 06/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên phamvanthuy072@gmail.com
Hoàng Nam
Họ tên Hoàng Nam
Ngày sinh 25/09/1988
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên hoangngocphucvinh14122014@gmail.com
Lê Hải Đăng
Họ tên Lê Hải Đăng
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên lhaidang1980@gmail.com
Lê Ngọc Duy
Họ tên Lê Ngọc Duy
Ngày sinh 15/01/1974
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Nhân viên Bảo vệ
 

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 48
  • Tháng hiện tại: 265
  • Tổng lượt truy cập: 950463

Liên kết